Strategia genomiczna mająca na celu poprawę rokowania we wczesnym stadium niedrobnokomórkowego raka płuca ad 7

Całkowita dokładność predykcyjna modelu dla próbek CALGB wynosiła 79 procent (czułość, 68 procent, specyficzność, 88 procent, dodatnia wartość predykcyjna, 79 procent i negatywna wartość predykcyjna, 80 procent) (Figura 4A). Ponownie, analiza Kaplana-Meiera wykazała istotną różnicę w odsetku przeżywalności u pacjentów z prawdopodobieństwem nawrotu większego niż 0,5 w porównaniu z 0,5 lub mniej, zgodnie z modelem metagenu płuc (Figura 4B). Podobnie jak w przypadku danych Duke i ACOSOG, skorygowany iloraz szans dla nawrotu choroby w kohorcie CALGB wynosił 16,6 (przedział ufności 95%, 4,4 do 62,8), gdy oszacowanie modelu dla wznowy było większe niż 0,5 (Tabela 3 w Dodatek dodatkowy). Zastosowaliśmy również model metagene płuc do innej kohorty 15 pacjentów z operacyjnie wyciętym rakiem płaskonabłonkowym I stadium. Korzystając z modelu metagenu w płucach, byliśmy w stanie przewidzieć wynik dokładnie u wszystkich 5 pacjentów z nawrotem choroby iu 7 z 10 pacjentów bez nawrotu, z ogólną dokładnością wynoszącą 80 procent (ryc. Read more „Strategia genomiczna mająca na celu poprawę rokowania we wczesnym stadium niedrobnokomórkowego raka płuca ad 7”

Propozycja radykalnych zmian w procesie zatwierdzania leków ad 6

Skupienie się na zwiększonych korzyściach z kolei zachęci do bezpośrednich porównań między narkotykami – których obecnie prawie całkowicie brakuje. Podstawowym celem jest nagradzanie prawdziwych innowacji o wysokim ryzyku, które poprawiają opiekę medyczną – darwinizm gospodarczy – w przeciwieństwie do naszego obecnego systemu, który nagradza powielanie, opracowanie leków o stosunkowo niskim ryzyku i zachęca do stosowania nowych, drogich, ciężkich sprzedawane leki kosztem starszych, równie skutecznych leków z tej samej klasy farmakologicznej.
Wnioski
Tabela 3. Tabela 3. Ulepszanie procesu zatwierdzania leku za pomocą darwinizmu ekonomicznego . Read more „Propozycja radykalnych zmian w procesie zatwierdzania leków ad 6”

Zależność między przewidywaniami opartymi na ekspresji genów w przypadku raka piersi ad 7

Współczynnik dysonansu do 20% wśród pacjentów w różnych kategoriach doprowadził do niewielkich różnic w prognozowaniu wyników i podkreśla potrzebę dalszej walidacji tego podejścia. National Cancer Institute i Unia Europejska opracowały randomizowane badania kliniczne (Trial Assigning Indywidualne opcje leczenia (Rx) [TAILORx] i przełożenie wiedzy molekularnej na wczesne zarządzanie rakiem piersi w oparciu o międzynarodową sieć organizacji Breast for Improved Treatment Tailoring [TRANSBIG] – Mikromacierz w chorobie niedrobnokomórkowej, której można uniknąć, odpowiednio: chemioterapii [MINDACT], który będzie prospektywnie odnosił się odpowiednio do prognostycznych i predykcyjnych mocy punktów odniesienia i modeli 70-genu. Pomimo braku nakładania się genów, różne modele genów dały podobne przewidywania w dużej mierze dlatego, że odzwierciedlały wspólne fenotypy komórkowe, które obejmują stałe różnice w raku piersi ER + (tj. W świetle) i ER- (piersiopodobne i HER2 + i ER-) nowotwory. Chociaż różnice te są skorelowane ze stopniem histologicznym, jasne jest, że profile te dostarczały dodatkowych informacji wykraczających poza informacje dostarczone przez ocenę. Read more „Zależność między przewidywaniami opartymi na ekspresji genów w przypadku raka piersi ad 7”

Nowozakażeniowa wielosystemowa choroba zapalna reagująca na hamowanie interleukiny-1 ad 7

Do zdarzeń niepożądanych podczas leczenia należały infekcje górnych dróg oddechowych (u 15 pacjentów), infekcje dróg moczowych (w 2 przypadkach) oraz hospitalizacja z powodu odwodnienia z biegunki bez bakterii (w 1). Dyskusja
Stwierdziliśmy, że anakinra, antagonista interleukiny-1, znacząco zmniejszył objawy głównych narządów u pacjentów z nowoskładnikową, wielosystemową chorobą zapalną. Wysypka i wskaźniki stanu zapalnego uległy szybkiej poprawie w wyniku leczenia, pogarszając się z powodu wycofania leku i szybko zareagowały na ponowne rozpoczęcie leczenia. Zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego i białka płynu mózgowo-rdzeniowego również zmniejszyło się podczas leczenia, a słuch u większości pacjentów poprawił się lub ustabilizował. Te odkrycia sugerują, że obwodowe, jak również OUN, objawy tej choroby są powodowane przez interleukinę-1. Read more „Nowozakażeniowa wielosystemowa choroba zapalna reagująca na hamowanie interleukiny-1 ad 7”

Rola zmniejszonego hamowania produkcji glukozy i zmniejszone wczesne uwalnianie insuliny w upośledzonej tolerancji glukozy

NIEWŁAŚCIWE wydzielanie insuliny i insulinooporność są głównymi cechami cukrzycy insulinoniezależnej (NIDDM) .1, 2 Pomimo rozległych badań, rola tych nieprawidłowości w patogenezie NIDDM pozostaje kontrowersyjna.1 2 3 Głównym powodem tej niepewności jest to, że sama hiperglikemia może zaburzać wydzielanie insuliny4 6 i powodować oporność na insulinę.5 6 7 Większość, jeśli nie wszyscy, pacjenci z NIDDM początkowo mają upośledzoną tolerancję glukozy przez pewien okres, 8, podczas którego mogą już występować czynniki istotne dla rozwoju NIDDM . Aby ominąć niepokojący wpływ toksyczności glukozy, kilku badaczy podjęło ostatnio badania nad wydzielaniem insuliny i jej działaniem u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy [7, 9, 10]. Badania zależności między stężeniem glukozy w osoczu a reakcją na insulinę występujące dwie godziny po doustnym podaniu glukozy u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy lub łagodnym NIDDM wskazują, że do pewnego momentu poziom insuliny w osoczu wzrasta wraz ze wzrostem stężenia glukozy w osoczu, ale następnie maleje. z dalszym wzrostem stężenia glukozy w osoczu.10, 12 13 14 15 16 17 18 Ta relacja została zinterpretowana przez niektórych badaczy, aby wskazać, że insulinooporność jest już obecna u osób z upośledzoną tolerancją glukozy i że upośledzone wydzielanie insuliny jest późniejszym wydarzeniem.1, 10, 12, 15 16 17 18 Jednakże, ponieważ stężenie glukozy w osoczu jest głównym bodźcem dla wydzielania insuliny, wyższe dwugodzinne stężenie glukozy w osoczu powinno być związane z wyższym dwugodzinnym poziomem insuliny w osoczu. Rzeczywiście istnieją dowody na to, że zwiększone dwugodzinne stężenie insuliny w osoczu u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy może być niewłaściwie niskie z powodu ich hiperglikemii.19
Kluczowym pytaniem – odpowiedź, która może dostarczyć wglądu w patogenezę NIDDM – jest: Co powoduje zwiększone dwugodzinne stężenie glukozy w osoczu u osób z upośledzoną tolerancją glukozy. Read more „Rola zmniejszonego hamowania produkcji glukozy i zmniejszone wczesne uwalnianie insuliny w upośledzonej tolerancji glukozy”

Porównanie angioplastyki z terapią medyczną w leczeniu choroby naczyń wieńcowych o pojedynczych naczyniach cd

Zakładając 10-procentową utratę obserwacji, wyznaczyliśmy sobie cel 200 pacjentów. Dwie grupy zostały porównane za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera dla zmiennych dyskretnych i testu t lub testu rang Wilcoxona dla zmiennych ciągłych.15 Czas do wystąpienia dusznicy bolesnej i do depresji odcinka ST w teście wysiłkowym na bieżni oszacowano metodą Kaplana-Meiera16. Zastosowano modele proporcjonalnego zagrożenia w celu skorygowania sześciomiesięcznego porównania dla wydajności linii bazowej poprzez uwzględnienie wartości bazowej pacjenta dla długości czasu dla zdarzenia będącego przedmiotem zainteresowania. .17 Efekt leczenia został przetestowany ze statystyką log-rank.18 Wszystkie analizy przeprowadzono zgodnie z intencją leczenia. Wszystkie podane wartości P są dwustronne i porównują grupy badane, o ile nie podano inaczej. Read more „Porównanie angioplastyki z terapią medyczną w leczeniu choroby naczyń wieńcowych o pojedynczych naczyniach cd”

Zagrożenie ołowiem w formule dla niemowląt

W miarę zmniejszania się poziomu tolerancji na ołowiem w dzieciństwie prowadzi się ponowną analizę źródeł ołowiu w niskiej dawce, w tym ołowiu w wodzie pitnej.1 2 3 Pomimo niedawnej dbałości o wodę z fontann szkół podstawowych, największa dzienna ilość wody na jednostkę masy ciała są spożywane przez niemowlęta karmione preparatem odtworzonym. Na przykład, nawet jeśli woda użyta do odtworzenia formuły zawiera 50 ppb ołowiu (50 .g na litr [0,24 .mol na litr]), 5 kg niemowlęcia otrzymującego 600 ml takiej formuły dziennie spożywa 6 .g ołowiu na kilogram każdego dzień, kwota wystarczająca do uzyskania dodatniego salda ołowiu.4
Niedawno przeanalizowaliśmy przypadki 10 niemowląt, które zostały zatrute po wypiciu mieszanki rozpuszczonej w zanieczyszczonej ołowiem wodzie5. Określono trzy niebezpieczne praktyki w przygotowywaniu formuły: (1) użycie wody, która jest pierwsza pobierana rano (która ma najwyższe stężenie ołowiu w ciągu dnia), (2) nadmierne gotowanie wody (w nieformalnym teście możemy zwiększyć stężenie ołowiu próbki wody z 10 ppb do 30 ppb przez gotowanie przez pięć minut, zgodnie z zaleceniami na etykietach na recepturze) oraz (3) nieumyślne używanie czajników na bazie ołowiu do gotowania.
Aby oszacować rozpowszechnienie tych niebezpiecznych praktyk, zbadaliśmy 250 rodziców, którzy niedawno odwiedzili nasz szpital. Spośród 121 respondentów (których średni poziom wykształcenia to ukończenie szkoły średniej) 98 (81 procent respondentów) stosowało preparaty do początkowego żywienia niemowląt, albo z mlekiem matki, albo sam; 82 z tych 98 (84 procent) stosowało preparaty w proszku lub stężone. Read more „Zagrożenie ołowiem w formule dla niemowląt”

Brak wad wrodzonych u potomstwa kobiet leczonych daktynomycyną

W badaniu wad wrodzonych u potomstwa osób, które przeżyły raka w dzieciństwie i wieku dojrzewania, Green i in. (Wydanie z 18 lipca) odkryło wrodzoną wadę serca u 2 z 20 dzieci urodzonych przez osiem kobiet, które otrzymały daktynomycynę w ramach ich terapii przeciwnowotworowej.1 Aby sprawdzić, czy możemy powtórzyć to nieoczekiwane odkrycie, ustaliliśmy występowanie wad wrodzonych u potomstwa podobne osoby, które przeżyły badanie w pięciu ośrodkach przez National Cancer Institute.2, 3
Żadne z 52 potomstwa urodzonych przez 36 osób (11 mężczyzn i 25 kobiet) leczonych daktynomycyną nie miało poważnej wady wrodzonej, podczas gdy 74 z 2146 potomstwa nienaświetlonych miało poważne wady, w tym 17 dzieci z wrodzoną wadą serca.
Tak więc, chociaż w systemach eksperymentalnych daktynomycyna jest zarówno mutagenem 4, jak i teratogenem, 5 nasze dane nie wskazują na związek między ekspozycją na daktynomycynę a wrodzonymi wadami serca. Ponieważ nasza populacja badana była znacznie większa niż grupa badana przez Green i wsp., A liczba osób narażonych na 4-krotnie większą daktynomycynę, należy wziąć pod uwagę, że wyniki tych autorów wystąpiły przypadkowo. Daktynomycyna jest bardzo skutecznym środkiem chemoterapeutycznym przeciwko kilku nowotworom wieku dziecięcego; raport Green et al. Read more „Brak wad wrodzonych u potomstwa kobiet leczonych daktynomycyną”

Badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego

Drs. Ransohoff i Lang (wydanie z 4 lipca) doszli do wniosku, że badania przesiewowe osób bezobjawowych z powodu raka jelita grubego nie są uzasadnione, ponieważ nie wykazano zmniejszenia śmiertelności. Korzyści z badań przesiewowych w kierunku raka piersi wymagały kilku dziesięcioleci, aby stać się oczywistym. Obecnie chodzi o to, czy do czasu, gdy wyniki badań przesiewowych są dostępne, dowody pośrednie są wystarczająco silne, aby wesprzeć publiczną politykę badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.
Tabela 1. Read more „Badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego”

Przeładowanie żelazem w Afryce ad 6

Dziedziczenie poligeniczne stanowiło 19 procent wariancji nasycenia transferyny w genotypie i 29 procent wariancji nienasyconej zdolności wiązania żelaza. Wyniki testu dla wiązania pomiędzy głównym locus i HLA były mniejsze niż -2 dla częstotliwości rekombinacji 0,19 lub mniej dla nasycenia transferryną i 0,10 lub mniej dla nienasyconej zdolności wiązania żelaza, co wskazuje, że proponowane miejsce obciążania żelazem w tych afrykańskich rodowodach jest niezwiązane ściśle z regionem HLA. Dyskusja
Afryka Subsaharyjska to jedyna część świata, w której odnotowano przeładowanie żelazem spowodowane zwiększonym poziomem żelaza w diecie. Jednym możliwym wyjątkiem jest Azja Środkowa, gdzie zaproponowano, że artropatia znana jako choroba Kashin-Becka lub Urowa jest związana z dietą zawierającą nadmiar żelaza lub innych metali.27, 28 Tradycyjne piwo, z którego pochodzi nadmiar żelaza w diecie pochodzący z Afryki Subsaharyjskiej ma średnią zawartość żelaza około 80 mg na litr, 6, 29, a niektórzy ludzie często piją kilka litrów dziennie w weekendy. Dla porównania, typowa dieta zachodnia zawiera w sumie 15 do 20 mg żelaza dziennie.30
Przedstawiona tu analiza genetyczna dostarcza dowodów na duże miejsce w afrykańskich rodowodach, które powoduje zwiększone nasycenie transferryną, odzwierciedlające obciążenie żelazem u osobników homozygotycznych, i które przyczynia się do bimodalnej dystrybucji saturacji transferryny u osób z podwyższonym poziomem żelaza w diecie. Read more „Przeładowanie żelazem w Afryce ad 6”